Skip to main content Skip to footer

Støtteordninger for NTL-medlemmer

En viktig medlemsfordel i NTL er muligheten for å benytte seg av ulike økonomiske støtteordninger. Alle trenger penger! Her er en oversikt. Ta kontakt med NTL på tlf. 22 00 56 35 eller post@trekkspillforbundet.no om dere trenger hjelp til å skrive søknader eller om dere har andre spørsmål. 

VO – Voksenopplæringsmidler/
opplæringstilskudd – søkes to ganger i året

Alle klubber som er tilknyttet NTL kan søke om VO-midler, voksenopplæringsmidler for medlemmer over 14 år. Støtten gis pr. time klubben øver. Kravet er at dere har øvelser, en repertoarliste og en fremmøteliste. Det er søknadsfrist to ganger i året.

Søknaden sendes til det lokale Musikkråd, som kan hjelpe dere med å utfylle den riktig.

Søknaden sendes via Musikkens studieforbunds søknadsportal

Mer informasjon

 

Søk støtte til barne- 
og ungdomsseminar!

Medlemmer av NTL oppfordres til å søke støtte til å avholde barne- og ungdomsseminar. Det er satt av inntil kr. 50.000 på NTLs budsjett for 2024 for seminar rettet mot barn og unge i kretsens regi.

Kriterier til søknaden

·       Søknaden skal være i regi av, eller godkjent av den lokale NTL-kretsen

·       Seminaret skal være åpent for deltakere fra hele kretsen. Gjerne også for deltakere fra flere kretser

·       Seminaret skal være for og med barn og unge

·       Etter avholdt seminar skal det sendes inn rapport til NTL. Manglende rapportering fra tidligere seminarer som har fått støtte vil diskvalifisere en eventuell neste søknad.

·       Det skal synliggjøres at seminaret er støttet av NTL. Synliggjøring kan gjøres i form av logo på invitasjonen, program eller lignende.

Avlysning eller endringer

Dersom et seminar som har fått innvilget støtte blir avlyst, eller vesentlig endret fra det som er beskrevet i søknaden, skal NTL kontaktes og midler eventuelt tilba-kebetales dersom kriteriene for støtte ikke lenger innfris.

Søknadsfrist for våren 2024 er 20. mai.

Løp og søk!

Søknadsskjema

 

KOMP – Støtteordning for kurs, 
opplæringsprosjekter
og andre kompetansehevende tiltak

Oppdaterte retningslinjer legges ut når KOMP 2024 kunngjøres i midten av januar.

Søknadsfrist 25. februar

NTLs klubber og kretser kan søke støtte til korte opplæringsprosjekter og kurs. Dere finner informasjon på denne linken:

Mer informasjon.

Søknad sendes via Norsk Musikkråds søknadsportal  

 

Frifond kompetanse og aktivitet
(til lag/klubber med ungdom under 26 år
)

Søknadsfrist 25. februar

Her søker dere støtte til ekstraordinære aktiviteter og til samarbeidsprosjekter, ikke til drift.

Mer informasjon.

Søknad sendes via Norsk Musikkråds søknadsportal  - trykk på Norsk Musikkråd

 

Momskompensasjon

Søknadsfrist 15. mai.

60 klubber søkte momskompensasjon for 2022 og mottok til sammen kr. 514.006

Klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret, det er ikke nok å være registrert i Brønnøysundregisteret.

Alle klubber og orkestre kan søke om momskompensasjon for sine utgifter. Den-ne momskompensasjonen fordeles etter andre regler enn et vanlig momsregn-skap. Klubben må ikke levere et momsregnskap til skatteetaten. Det er nok med et ordinært klubbregnskap som sendes NTL.

Søknadsfristen er 15. mai hvert år og følgende sendes NTL:

Fullstendig årsregnskap – inntekter og utgifter i hver sin kolonne. 

Revisorberetning fra valgt revisor – et eget signert brev hvor valgte revisorer be-krefter at de har gått igjennom regnskapet og funnet det i orden.

Klubbens kontonummer og kontaktperson

NTL tar jobben med å søke momskompensasjon for klubbene gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet. Pengene blir utbetalt i desember hvert år.

 

Frifond organisasjon (til lag/klubber
med ungdom under 26 år)

Søknadsfrist 15. september

Her søker dere støtte til drift og aktivitet. NTL sender ut søknadsskjema til alle klubber/og lag på mail. Søknaden sendes til NTLs kontor, Møllergata 39, 0179 Oslo eller til post@trekkspillforbundet.no    

2022 fikk 17 klubber/lag tildelt kr. 305.000.